Form Bileşenleri XIII - PwForm Nesnesi
  • 29 Dec 2022
  • 5 Minutes to read
  • Dark
   Light

  Form Bileşenleri XIII - PwForm Nesnesi

  • Dark
   Light

  Article summary

  Formda aktif kullanıcı bilgilerini nasıl kullanırım?

   CurrentUser nesnesi aktif kullanıcı bilgilerini içerir.

  {
    "UserName": "Serdar Kul",
    "UserLogin": "skul",
    "ServerInfo": "T|T|T|T|T|F|T|T|T|T|T|T|T|T|T|T|T|T|T|T|T|F|T",
    "Platform": "DEVELOPMENT",
    "CustomerName": "",
    "UserEmail": "skul@paperwork.com.tr",
    "UserPosition": "MUDUR",
    "UserTitle": "Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı",
    "Culture": "TR",
    "CurrentApp": "Mvc",
    "ExtProp1": "32843915",
    "ExtProp2": "YAZILIM",
    "ExtProp3": "32843915",
    "ExtProp4": "",
    "ExtProp5": "",
    "ExtProp6": "",
    "ExtProp7": "",
    "ExtProp8": "Müdür",
    "ExtProp9": "",
    "ExtProp10": "",
    "ExtProp11": "",
    "ExtProp12": "",
    "ExtProp13": "",
    "ExtProp14": "",
    "ExtProp15": ""
  }

  Formda form nesnesini nasıl kullanırım?

  PwForm nesnesi ile ulaşılır. PwForm.form web form nesnesidir.  Aşağıdaki metodları içerir.

  1. AclId: (...) : Nesne numarası oluşmuş akış, kabinet kaydı veya dosya kartı kaydının yetki setini verir
  2. AddRow: ƒ (compName) : Veri kaynağına satır eklenmesi için popup ekranını açar.
  3. AddRowData: ƒ (compName, data) : Veri kaynağına verilen JSON Array türündeki datayı ekler
  4. AddRowDataFull: ƒ (compName, data): Veri kaynağının datası temizler, verilen JSON Array türündeki datayı ekler
  5. AttorneyId: (...) : Vekealet verilen akışın vekalet numarasını verir
  6. CardId: (...) : Dosya kartı formunda kaydın nesne numarasını verir
  7. Complete: ƒ () : Akışın mmanuel adımının tamamlanmasığı sağlar
  8. CopyClipBoard: ƒ CopyClipBoard(text) : Verilen yazıyı panoya kopyalar
  9. Counter: ƒ (counterName, attribute, regex) : Verilen sayaç adı ile belirtilen alana sayaç numarasını set eder
  10. DeleteAll: ƒ (compName) : Veri kaynağındaki tüm satırları temizler
  11. DeleteRow: ƒ (compName) :  Veri kaynağındaki seçili satırı siler
  12. DeleteRowAt: ƒ (compName, index) :  Veri kaynağındaki satır numarası verilen satırı siler
  13. EditRow: ƒ (compName) : Veri kaynağında satır düzenlemesi için popup ekranını açar.
  14. EditRowAt: ƒ (compName, index) :  Veri kaynağındaki satır numarası verilen satırı düzenler
  15. Error: ƒ (title, message): Başlık ve içeriği verilen hata mesajını popup olarak açar
  16. ExecSql: async ƒ (aSql, aPlugin): SQL sorgusunu çalıştırmak için kullanılır
  17. ExecuteMethod: async ƒ (aMethod, aParamList): Tanımlı metodu tetikletmek için kullanılır
  18. FormId: (...) : Formun nesne numarasını verir
  19. FormName: (...) : Formun nesne adını verir
  20. GetComboSelectedRow: ƒ (comp) : Belirtilen liste nesnesinin seçili satırının datasını verir
  21. GetComponent: ƒ (root, key) : Id si verilen nesneyi döner
  22. IsNullOrEmpty: ƒ (value) : Bir değerin boş veya null olmasını kontrol eder
  23. LoadForm: async ƒ (index, formName, parent, isForm) : Nesne adı verilen formun yüklenmesini sağlar
  24. LoadRuleEngine: ƒ () : Kural motorunun yüklenmesini sağlar
  25. Log: ƒ (msg,msg2) : Paperwork.Log dosyasına log basmasını sağlar
  26. MasterData: (...) : Akış eklentisinin sistemde kayıtlı bilgisini döner
  27. MoveDown: ƒ (compName) : Veri kaynağında seçili satırı bir alt satıra kaydırır
  28. MoveUp: ƒ (compName): Veri kaynağında seçili satırı bir üst satıra kaydırır
  29. NewRow: ƒ (compName) : Veri kaynağında JSON Array türünde yeni boş bir satır kaydı oluşturur
  30. ObjectId: (...) : Kaydın nesne numarasını verir
  31. ObjectName: (...): Kaydın nesne adını verir
  32. ProcessId: (...) : Akışın süreç numarasını (ProcessId) verir
  33. Progress: ƒ (isVisible) : Bekleme durumlarında Hourglass çıkmasını ve kaybolmasını sağlar
  34. Query: async ƒ (aSql, aPlugin, TableId) : SQL sorgusunu çalıştırmak için kullanılır
  35. SetAlert: ƒ (type, message) : Uyarı mesajı çıkartır. (Hata, Uyarı, Bilgi türünde)
  36. ShowConfirmPopup: ƒ (title, message, onSuccess, onError) : Onay popup ekranını açar
  37. ShowPromptPopup: ƒ (title, message, defaultValue, dataType, onSuccess, onError)
  38. Sum: ƒ (groupName, columnName, filterColumn, filterValue, filterType) : Veri kaynağında belirtilen kolonda filtreye bağlı yada filtresiz toplamının alınmasını sağlar
  39. TypeName: (...) : Tip bilgisini döner
  40. WorkflowId: (...) : Manuel adım formu ise akış numarasını döner
  41. WorkitemId: (...) : Manuel adım formu ise adım numarasını döner
  42. closeDialog: ƒ (gridName) : Açılan dialog nesnesini kapatır
  43. component: ƒ (compName) : Adı verilen nesneyi verir
  44. copy: ƒ (source, destination, map) : Eşelştirmesi yapılmış alanların datalarının kopyalanmasını sağlar
  45. countRow: ƒ (groupName) : Veri kaynağındaki satır sayısını verir
  46. counter_sync: async ƒ (counterName) : Adı verilen sayaçın değerini döner
  47. deleteRows: ƒ (groupName, filterColumn, filterValue, filterType) : Veri kaynağında belirtilen kolonda filtreli yada filtresiz bulunan satırları siler
  48. disableTab: ƒ (compName, index,isDisable) : Sekme nesnesinin görünürlüğünü ayarlar
  49. enable: ƒ (compName, isEnable) : Adı verilen nesneyi salt okunur olmasını yada olmamasını sağlar
  50. fillComboJson: ƒ (component, data, valueKey, displayKey) : Belirtilen liste nesnesini verilen JSON türündeki data ile doldurur
  51. fillComboWithPL: ƒ (aMethod, component, valueKey, displayKey, isJson)  : Belirtilen liste nesnesini tetiklenen metod ve metoddan dönen data ile doldurur
  52. fillComboWithSql: ƒ (aSql, component, aPlugin, valueKey, displayKey, isJson) : Belirtilen liste nesnesini sql sorgusundan dönen data ile doldurur
  53. fillGrid: ƒ (gridName, data, headers) : Veri kaynağını verilen data ile doldurur
  54. fillIntGrid: ƒ (gridName, intCompName, resultElementName, headers) : Veri kaynağını entegrasyon datası ile doldurur
  55. fillIntList: ƒ (compName, key, label, intCompName, resultElementName) : Listeyi entegrasyon datası ile doldurur
  56. fillList: ƒ (listName, key, label, arrayName) : Listeyi verilen data ile doldurur
  57. fillTypeFields: ƒ (aTypeName) : Tip adı verilen tipin alanlarını döner
  58. focus: ƒ (compName): Belirtilen nesneye odak yapılır
  59. formDialog: ƒ (dialogName, formName, afterLoad, afterSave) : Form adı verilen formu dialog nesnesinde açar
  60. get: ƒ (compName) : Belirtilen nesnenin datasını döner
  61. getComboLabel4Grid: ƒ (gridName, columnName, key) : Veri kaynağı içindeki listenin başlığını döner
  62. getIntData: ƒ getIntData(compName) : Form üzerinde tanımlı entegrasyon nesnesinin datasını döner
  63. getIntHeader: ƒ getIntHeader(compName, elementName) : : Form üzerinde tanımlı entegrasyon nesnesinin başlık bilgisini döner
  64. getRow: ƒ (groupName, index) : Veri kaynağında Index bilgisi verilen satırı döner
  65. getRowValue: ƒ (groupName, columnName, index) : Veri kaynağında Index bilgisi ve kolon bilgisi verilen alanın değerini döner
  66. getRows: ƒ (groupName, filterColumn, filterValue, filterType) : Veri kaynağın belirtilen kolon ile filtrelenmiş datasını döner
  67. getSelectedRows: ƒ (compName) : Veri kaynağında seçili satırların listesini döner
  68. hideTab: ƒ (compName,index) : Sekme nesnesinin belirtilen indexli sekmesinin gizlenmesini sağlar
  69. isCard: (...) : Dosya kartı kaydı olu olmadığının bilgisini döner
  70. isDesign: ƒ () : Formun ön izleme ekranında açılıp açılmadığını döner
  71. isEnable: ƒ (compName) : Belirtilen nesnenin erişilip erişilmediğinin bilgisini döner
  72. isNew: ƒ () : Formun ilk defa açıldığının bilgisini döner
  73. isReadOnly: ƒ (compName) : Belirtilen nesnenin salt okunur olup olmadığını döner
  74. isRequired: ƒ (compName) : Belirtilen nesnenin zorunlu olup olmadığını döner
  75. isShow: ƒ (compName) : Belirtilen nesneyi görünüp görünmediğinin bilgsini döner
  76. isTabEnable: ƒ isTabEnable(compName, index)  : Belirtilen sekme nesnesinin erişilip erişilmediğinin bilgisini döner
  77. isTabVisible: ƒ (compName, index) : Belirtilen sekme nesnesinin görünüp görünmediğinin bilgsini döner
  78. jsonDate2Date: ƒ (dt) : Json formatındaki tarih bilgisini normal tarih türüne dönüştürür
  79. moment: ƒ () : Tarih fonksiyonlarını içeren kütüphane
  80. openDocument: ƒ (dialogName, htmlName, objectId, readonly = true) : Nesne numarası verilen dokümanı popup olarak açar
  81. pasteEnable: ƒ (controlName) : Veri kaynağına paste edebilmek için kullanılır. ControlName:tablo adıdır.
  82. openDialog: ƒ (dialogName, gridName, dialogType, data, headers) : Belirtilen dialog nesnesinin verilen data ile açılmasını sağlar
  83. readOnly: ƒ (compName, isReadOnly) : Belirtilen nesnenin salt okunur olmasını yada olmamasını sağlar
  84. removeAllRow: ƒ (groupName) : Veri kaynağındaki tüm satırları siler
  85. removeRow: ƒ (groupName, index) : Veri kaynağındaki Index bilgisi verilen satırı siler
  86. required: ƒ (compName, isRequired) : Belirtilen nesneyi zorunlu yapar yada zorunluluğunu kaldırır
  87. rowSet: ƒ (row, column, value) : Veri kaynağında belirtilen satırın belirtilen kolonundaki datasını günceller
  88. set: ƒ (compName, value) : Belirtilen nesnenin datasını günceller
  89. setEvent: ƒ (compName, event, func) : Belirtilen nesne için olay tanımlar
  90. setRow: ƒ (groupName, index, row) : Veri kaynağında belirtilen satırın datasını günceller
  91. setRowValue: ƒ (groupName, columnName, index, value): Veri kaynağında belirtilen kolonun belirtilen indexindeki datasını günceller
  92. setTab: ƒ (compName,index) : Belirtilen sekme nesnesinin verilen indexi görünen sekmesi yapar
  93. show: ƒ (compName, isVisible) : Belirtilen nesneyi gösterir yada gizler
  94. showTab: ƒ (compName,index) : Belirtilen sekmenin belirtilen indexini gösterir
  95. webService: async ƒ (aServiceName, aMethodName, aInputs) :  Tanımlı web servisin tetiklenmesini sağlar